BYGGEREGLER

Haveforeningen Ermelund

Vær opmærksom på, at hvis du vil vedligeholde, ændre, bygge til eller andet, så skal du søge godkendelse hos bestyrelsen på bestyrelsen@hfermelund.dk.


Tegninger skal mindst være i målestoksforholdet 1:100, og materialet skal indeholde målsat skitse med afstand til skel og andre bygninger. 


Herunder kan du læse lidt om de krav og betingelser, som fremgår af både vores lejekontrakt, lokalplan og kommuneplan.


Haveforeningen Ermelunds lejekontrakt

Af lejekontrakten mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Kolonihaveforbundet fremgår bl.a. følgende betingelser:

 • Anvendelse af arealet
  • Arealet må kun anvendes som daghaver, og må ikke benyttes til natophold
  • Daghaverne må udelukkende udlejes til personer med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • På havelodderne må ikke holdes kaniner, bistader, høns eller andre fjerkræ
  • Lejer er ansvarlig for, at brugerne af de enkelte havelodder dyrker jorden på forsvarlig måde til havebrug, ligesom lejer drager omsorg for, at plantevækst, bygningerne mv på havelodderne vedligeholdes forsvarligt
  • Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse
  • Beplantning må ikke give skygge i nabohaver og må ikke ødelægge hække.
 • Byggeri
  • Lejer er ansvarlig for, at opførte havehuse mv. på det lejede var lovlige på opførelsestidspunktet, og lejer er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen i haveforeningen fører tilsyn med, at nedenstående bestemmelseroverholdes for bebyggelse opført efter kontraktens indgåelse
  • På den enkelte havelod må der jf. lokalplan 267 opføres et mindre havehus uden egentlig køkken- og toiletindretning på max 15,18 kvm i grundareal og 3,5 m til tagryggen, et skur på 0,75 kvm samt evt terrasse på 8,25 kvm. Det er dog tilladt at opsætte en bordplade og køleskab, men der må ikke indlægges vand og afløb i havehusene.
  • På siderne af terrassen må  ikke opsættes permanent afskærmning mellem bræddebeklædning og taget.
  • Til det bebyggede areal medregnes alle konstruktioner med fast tag, herunder halvtag og lignende. Der må jf. lokalplan ikke opføres yderligere bebyggelse (drivhus) på havelodderne.
  • Bebyggelsen må kun indrettes i 1 plan. Der må ikke etableres kælder eller hems.
  • Enhver bygning opført efter kontraktens ikrafttræden, skal placeres mindst 2 m fra lodskel
  • Ingen bebyggelse må være højere end 3,5 m fra stiniveau og til rygning
  • Flagstænger på havelodderne må ikke være længere, end de kan lægges ned på haveloddet, og de må ikke give mulighed for mobilsendere eller anden elektronik. Ingen form for antenner er tilladt
 • Særlige forhold
  • I forbindelse med havehuset kan der opføres en overdækket terrasse jf. lokalplan 267, bilag 11. Planens mål, konstruktion og materialevalg, som angivet på bilag og herunder.


Lokalplan 267

Lokalplan 267 er vedtaget den 21. december 2017, og Haveforeningen Ermelund (delområde 6) er bl.a. berørt som følger

 • Kolonihavehusenes facader er opført i træ

 • Farverne på husene holdes i skifersort, brun, almueblå eller grøn

 • Tage i tagpap eller lignende

 • Kolonihaverne skal være omkransede af levende, klippede hække af en maksimal højde på 1,80 m

 • Kolonihaverne må ikke anvendes til helårsbeboelse. Det forudsættes ligeledes, at der ikke sker overnatning i kolonihaverne.

 • Belysning skal udføres i overensstemmelse med standardkrav, og belysningen orienteres nedadrettet og fokuseret mod området

 • Kolonihavehusene placeres med en afstand af 2 m fra hæk mod øst og nord, jf. principtegning, bilag 11. Kolonihavehusene må have en størrelse på 4,6 x 3,3 m (ca. 15 m²). Der må etableres en overdækket terrasse på max. 2,5 x 3,3 m (8,25 m²) placeret på sydgavl ud for dør til huset. Husene må have en max-højde på 3,5 m. Der må etableres ét skur på max. 0,5 x 1,5 m.
 • Overdækning af terrasse skal fremstå med fladt tag. Skure skal fremstå i træ og i samme farvevalg som kolonihavehusene

 • Lokalplanen sikrer, at planområdet i delområde 6, som er udpeget som grøn kile, bevarer dets grønne, sammenhængende og ubebyggede karakter.


Kommuneplanen

I kommuneplanen er Ermelundskilen vest beskrevet under 8.4.41 med bl.a

 • Områdets anvendelse - Kolonihaveforeningen Ermelunden er varig i henhold til lov om kolonihaver
 • Bebyggelsens omfang - Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m. Der må i øvrigt ikke opføres bygninger i området
 • Opholdsarealer - Den åbne karakter skal bevares.


Justering af byggeregler

Haveforeningen Ermelund har på generalforsamling den 29. marts 2023 godkendt et oplæg til byggeregler, som skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune samt fredningsmyndigheden.


Bestyrelsen arbejder for at få Kolonihaveforbundet samt Lyngby-Taarbæk Kommune i dialog herom. Det er en lang proces idet, at foreningen ligger på et fredet areal.


Har du ønsker til udbedring samt fornyelse af din kolonihave, så skal du forinden have godkendelse af bestyrelsen. Skriv til bestyrelsen om dine ønsker på bestyrelsen@hfermelund.dk.