Kolonihaveforbundet

Kolonihaveforbundet er et landsdækkende fællesskab af 400 haveforeninger, der repræsenterer knap 40.000 kolonihaver.


Kolonihaveforbundet arbejder dagligt for at sikre deres medlemmers vilkår, skabe de bedste rammer for haveforeningerne og sikre det gode, grønne haveliv.


Igennem alle årene har de haft et godt samarbejde og tæt kontakt til både politikere, embedsmænd og presse, hvilket giver dem mulighed for at varetage os medlemmers interesser samt at påvirke lovgivningsprocessen.


Med over 100 års erfaring og med størstedelen af landets kolonihaver organiseret under sig, er de en markant stemme på kolonihaveområdet.

Kolonihaveforbundets hjemmeside kan du finde dokumenter og vejledninger som fx

  • Forbundsvedtægter
  • Vurderingsregler
  • Standard lejevilkår for leje af havelod i haveforeninger på lejet jord (obligatorisk)

  • Hvem må overtage lejemålet (haven) ved dødsfald – oversigt
  • Kolonihaveloven
  • mv.

Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskreds

Kolonihaveforbundets kreds 5 'Nordøstsjællandskredsen' (NOK) fungerer som samarbejdspartner for Kolonihaveforbundet samt for nedennævnte 5 kommuners kommunalbestyrelser og disses forvaltninger:

• Allerød Kommune
• Gentofte Kommune
• Hørsholm Kommune
• Lyngby-Taarbæk Kommune
• Rudersdal Kommune
• Furesø Kommune.

Kredsbestyrelsen er ligeledes service-og samarbejdsorgan for de 26 foreninger, der hører hjemme under Nordøstsjællandskredsen.


Kredsbestyrelsen behandler sager for foreningerne såsom forhandling om- og prisfastsættelse af kommunale foreningslejemål, vedtægtsspørgsmål, bebyggelsesspørgsmål samt andre foreningsmæssige problemstillinger m.m.


Kredsbestyrelsen afholder 10 bestyrelsesmøder årligt samt arangerer kurser og den årlige præmiefest. Nordøstsjællandskredsen afholder 'NOK' møder 2 gange årligt. Ligeledes afholdes der årligt et ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde. Til kredsbestyrelsen er tilknyttet en havefaglig uddannet konsulent, der årligt foretager havebedømmelser og havevandringer m.m.


Nordøstsjællandskredsen ledes af kredsformand Carsten Christiansen.

Carsten Christiansen er medlem af hovedbestyrelsen samt forretningsudvalget i Kolonihaveforbundet. Carsten ​er ligeledes medlem af Vurderings- og undervisningsudvalget (VUU) samt Købs- og salgsudvalget (KS) i Kolonihaveforbundet. Carsten er formand for Kredsens vurderingsudvalg.

Nordøstsjællandskredsens hjemmeside kan du finde information om fx

  • Bestyrelsen
  • Kredsens 26 tilsluttede haveforeninger
  • mv.