ORDENSREGLER

Kolonihaven

Haveejer skal på forsvarlig måde dyrke jorden til havebrug, ligesom haveejeren drager omsorg for, at plantevækst og hæk mv. på havelodden vedligeholdes.

 

Have og hus skal til enhver tid være i pæn og velholdt stand. Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse, og beplantning må ikke give skygge i nabohaver og må ikke ødelægge hække.

 

Flagstænger på havelodderne må ikke være længere end, at de kan lægges ned på haveloddet.

 

Der må ikke holdes kaniner, bistader, høns eller andre fjerkræ i haven.

 

Godt naboskab

I vores haveforening gør vi os umage for at være gode naboer bl.a. ved at vise hensyn og tale sammen. Husk at musik, radio og redskaber kan støje, så aftal gerne nærmere med din nabo, hvis du vil gøre brug af nogle af delene.

 

Vi hjælper hinanden med at passe på vores huse og haver. Oplever man noget usædvanligt, så orienterer vi bestyrelsen via bestyrelsen@hfermelund.dk og de berørte haver. Benyt også gerne vores Facebook gruppe til bred orientering.

 

Står havelågen åben, er du velkommen til at kigge ind og hilse på. Er havelågen lukket, så er det for at have fred og ro.

 

Biler

Alt bilkørsel til og fra haveforeningen skal ske ad Firskovvej.

 

På stien må du max køre 15 km/t af hensyn til sikkerhed og støv fra grus om sommeren.

 

Du skal køre på stien og parkere ind mod skråningen mod Firskovvej. Det er vigtigt, når du vender bilen, at du ikke kører ind mod de grønne kiler, da der ligger vandrør under jorden, der kan sprænge.


Bommen skal lukkes efter den sidste bil er kørt hjem.

 

Hækkeklipning

Hækkene er ligusterhække, og de skal klippes 2 gange årligt. Højden må ikke overstige 180 cm ud mod stien målt fra terræn ved hækken.

 

Højden på hækken mellem haverne skal man blive enig med sin nabo om, og den må fortsat ikke overstige 180 cm målt fra terræn ved hækken.

 

Første klipning skal udføres senest medio juli og anden klipning inden 1. oktober. Er klipningen ikke udført indenfor nævnte tidsfrister, kan bestyrelsen få klipningen udført for vedkommendes regning. Det sker først efter forudgående dialog.

 

Hækkene skal holdes rene for ukrudt og fremmede vækster. Der må gerne sættes mindre forårsløg og plantes mindre stauder som bunddække blomster under ens hæk.

 

Pas på fugle og fuglereder, når du klipper hæk. Sæsonen for at klippe hæk er samtidig med, at fuglene yngler. Derfor bør du altid grundigt tjekke din hæk, inden du går i gang med hækkesaks eller hækkeklipper, for at sikre, at der ikke er fuglereder med æg eller fugle i.

 

Er der fuglereder, må du ikke klippe hækken der, hvor fuglereden er, men må vente, indtil reden ikke længere er aktiv. Det gælder også selvom fristen for klipning er overskredet.

  

Vanding

Vanding er tilladt i fornødent omfang. Der må højst vandes med slange ½ time om dagen. I øvrigt er vanding underkastet de indskrænkninger i forbruget, som offentlige myndigheder til enhver tid bekendtgør.

 

Hæk og plæne må kun vandes, hvis det er nyplantet.

 

Det er ikke tilladt at vaske bil i haveforeningen.

 

Det er ikke tilladt at have pools, havebassiner, vildmarksbade, mv. i haverne.

 

Konstateres der brud på vandledninger, skal dette straks meddeles til bestyrelsen via bestyrelsen@hfermelund.dk eller ring til en af bestyrelsens medlemmer.

 

Affald

Affald, ukrudt og andet affald må ikke henkastes på området udenfor haverne.

 

Madrester og andet husholdningsaffald må under ingen omstændigheder anvendes til åben kompostering eller henkastes på arealerne af hensyn til faren for rotter. Der er opstillet skraldestativer ved fælleshuset, der tømmes hver 14. dag i sæsonen (omkring marts/april-oktober).

 

Der opstilles container til haveaffald fra hækkeklipning en weekend i henholdsvis juli og en i september i forbindelse med fristen for hækkeklipning.

 

Du skal selv sørge for at bortskaffe følgende på genbrugsstationen

  • Sten, større mængder jord, stød, mv.
  • Større mængder haveaffald
  • Malingrester, byggeaffald, mv.

 

Bål og grill

Det er forbudt at lave bål i kolonihaven.

 

Man må gerne have et bålfad stående på en ikke brandbar overflade, som fx en stenterrasse, og med god afstand til både hus og hæk. Vær meget opmærksom på, at flammerne ikke bliver for høje.

 

Benyt tørt brænde, da røgen ellers kan genere naboerne. Det er godt naboskab at slukke for sit bålfad, hvis naboer føler sig generet.

 

Du må gerne grille – både med gas og kul.

 

Et godt råd er altid at have en vandkande fyldt med vand, hvis uheldet skulle være ude.

 

Gasanlæg

Ved brug af gasflasker skal følgende sikkerhedsregler overholdes:

  • Flasker over 11 kg er forbudt
  • Der må højst være 2 flasker i huset
  • Der skal anvendes godkendt gasslange
  • Der må højst være 90 cm mellem flaske og gasapparat
  • Hvis der føres gasforbindelse igennem en fast væg, skal der anvendes kobberrør.

 

Fælleshuset

Når det ny fælleshus er færdig etableret vil det blive drøftet i bestyrelsen, hvordan brugen af huset skal være.


Det er tilladt at oplade batterier til foreningens værktøj i fælleshuset. Medlemmernes personlige batterier fra fx mobiltelefon, græsslåmaskine, mv. skal som udgangspunkt oplades hjemmefra, så udgifterne ikke ligger foreningen til last.

 

Udenomsarealer

Kommunen vedligeholder udenomsarealerne ved Haveforeningen Ermelund. Det vil sige, at de fjerner dagrenovation, vedligeholder beplantningen på Ermelunden, klipper græs, mv.

 

Vi må ikke selv klippe de fredede hvidtjørne træer, der står på Ermelundens arealer.

 

Grusstien er en offentlig sti til glæde for alle.

 

Gebyr ved manglende betaling af kontingent

Tidligst to uger efter sidste indbetalingsfrist kan kassereren rykke for manglende indbetaling.


Herefter rykkes der tidligst hver 14. dag, og det koster 100 kr. pr. gang, at kassereren er nødt til at rykke for manglende indbetaling.


Dvs. at der kan rykkes for manglende indbetaling tidligst hver 14. dag, og første gang er gratis. Der vil altid være minimum to uger mellem hver opkrævning. I yderste konsekvens kan havelejeren blive opsagt, og skulle sælge sit hus.


Bestyrelsen

Har du nogle forhold, som du gerne vil drøfte med bestyrelsen kan du maile til bestyrelsen@hfermelund.dk. Bestyrelsen læser mails ugentligt.

 

 

Sidst justeret på generalforsamling den 20. marts 2024.